+48 22 400 76 60 info@ppcc.pl

Klauzula informacyjna Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza z siedzibą w 02-512 w Warszawie, przy Puławskiej 14 („Administrator” oraz „PPCC”), wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000300572, REGON 141343624 i NIP 1132710756.
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: info@ppcc.pl lub telefonicznie: (22) 4007660.
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu: – informowania o planowanych wydarzeniach, konferencjach, publikacjach, wysyłki newslettera oraz innych działań marketingowych realizowanych na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. aRODO); – podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do rozpatrzenia wniosku członkowskiego oraz realizacji członkostwa w Polsko-Portugalskiej Izbie Gospodarczej (art. 6ust. 1 lit. b RODO); – realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym m.in. z ustawy o rachunkowości lub przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1lit. c RODO); – realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, inne firmy członkowskie, kontrahenci świadczący usługi na zlecenie Administratora oraz podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres członkostwa w Polsko-Portugalskiej Izbie Gospodarczej, a po jego zakończeniu będą przetwarzane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa (m.in. prawa podatkowego). W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, do momentu jej cofnięcia.
  6. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu.
  7. Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.