+48 22 400 76 60 info@ppcc.pl

Legalność pobytu i pracy ob. Ukrainy uciekających do Polski przed wojną – Sadkowski i Wspólnicy

15-03-2022 Expert RadziWiadomości

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA DLA OBYWATELA UKRAINY

 

 1. PO WJEŹDZIE NA TERYTORIUM RP ZADEKLARUJ STRAŻY GRANICZNEJ ZAMIAR POZOSTANIA W POLSCE! JEŻELI NIE ZŁOŻYŁEŚ TAKIEJ DEKLARACJI, UDAJ SIĘ DO NAJBLIŻSZEJ PLACÓWKI STRAŻY GRANICZNEJ CELEM ZŁOŻENIA TAKIEJ DEKLARACJI.
 2. Po wjeździe na terytorium RP udaj się w terminie 60 dni od dnia wjazdu do dowolnego organu wykonawczego gminy w Polsce i zarejestruj swój pobyt. W tym celu musisz złożyć wniosek w wersji papierowej (wnioski będą dostępne w urzędach), dołączyć jedną fotografię (wymiary: 3,5cm x 4,5cm), a także złożyć odciski linii papilarnych podczas wizyty w urzędzie (nie dotyczy osób do 12. roku życia oraz osób, od których pobranie odcisków linii papilarnych jest fizycznie niemożliwe).
 3. Rejestrując swój pobyt w organie gminy musisz przedstawić dokument potwierdzający tożsamość (paszport / dowód osobisty / Kartę Polaka / inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości) – MOŻE BYĆ TO TAKŻE DOKUMENT, KTÓRY UTRACIŁ JUŻ SWOJĄ WAŻNOŚĆ. W przypadku braku dokumentu, potwierdzisz swoją tożsamość poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia w urzędzie.
 4. Obywatel Ukrainy rejestrując swój pobyt uzyska numer PESEL, dzięki czemu będzie mógł skorzystać z opieki medycznej oraz wszelkiego rodzaju świadczeń pieniężnych, jak i niepieniężnych.

 

 1. Na chwilę obecną jesteś objęty TZW. OCHRONĄ CZASOWĄ i Twój pobyt w Polsce jest legalny przez okres 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r
 2. Jeżeli po wjeździe na terytorium RP Straż Graniczna udzieliła tzw. „zezwolenia na wjazd do 15 dni”, Twój pobyt w Polsce jest legalny przez okres 18 miesięcy.

 

 1. Jeżeli po wjeździe na terytorium RP złożyłeś wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, jak najszybciej udaj się do najbliższej placówki Straży Granicznej i WYCOFAJ ZŁOŻONY WNIOSEK!
 2. Jeżeli po wjeździe na terytorium RP Straż Graniczna nie wydała Ci żadnego dokumentu i nie udzieliła tzw. „zezwolenia na wjazd do 15 dni”, możesz złożyć do Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców wniosek o wydanie tzw. zaświadczenia potwierdzającego korzystanie z ochrony czasowej. Wydanie zaświadczenia jest bezpłatne.

 

 1. Najwcześniej po upływie 9 miesięcy od dnia wjazdu do Polski z uwagi na wojnę w Ukrainie i nie później niż w okresie 18 miesięcy od dnia 24 lutego 2022 r. obywatel Ukrainy, który przyjechał do Polski z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z wojną w Ukrainie, może złożyć wniosek o udzielenie specjalnego rodzaju zezwolenia na pobyt czasowy. Zezwolenie zostanie udzielone jednorazowo na okres 3 lat.

 

 1. Obywatele Ukrainy, którzy przebywają legalnie w Polsce, a także obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z wojną w Ukrainie i zadeklarowali zamiar pozostania w Polsce, są uprawnieni do wykonywania pracy bez dokumentu legalizującego pracę.

 

 1. Jeżeli wyjedziesz z Polski na okres powyżej 1 miesiąca, tracisz ochronę czasową przyznaną w Polsce!

 

 1. Jeżeli masz zamiar wyjechać z Polski na okres powyżej 1 miesiąca, udaj się do organu gminy celem wyrejestrowania swojego pobytu, a także powiadom Straż Graniczną o wyjeździe z Polski.

 

 

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA DLA PRACODAWCY OBYWATELA UKRAINY

 

Pracodawca celem zatrudnienia obywatela Ukrainy przebywającego w Polsce legalnie, a także celem zatrudnienia obywatela Ukrainy, który przybył do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z wojną w Ukrainie i zadeklarował zamiar pozostania w Polsce, nie musi uzyskiwać żadnego dokumentu legalizującego pracę. Jedynym obowiązkiem pracodawcy w odniesieniu do przepisów prawa imigracyjnego, jest powiadomienie powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy o podjęciu pracy przez obywatela Ukrainy. Powiadomienie musi zostać złożone za pośrednictwem systemu praca.gov.pl w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy.

 

 

FORMY POMOCY DLA OBYWATELI UKRAINY

 

Obywatelom Ukrainy uciekającym do Polski w związku z wojną w Ukrainie jest oferowana kompleksowa pomoc, m.in. opieka medyczna finansowana z budżetu państwa, różnego rodzaju świadczenia pieniężne i niepieniężne, a także pomoc w edukacji, wychowaniu przedszkolnym, opiece nad dziećmi itp. itd. Należy jednak pamiętać, że poszczególne organy gminy będą podejmować w tym zakresie stosowne uchwały, co oznacza, że należy na bieżąco zapoznawać się z uchwałami organów gminy właściwej dla miejsca pobytu obywatela Ukrainy oraz składać wnioski o udzielenie stosownej pomocy do właściwego miejscowo organu gminy.

 

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu z Panią Martą Pietrzak, Aplikantką Adwokacką, Dział Prawa Imigracyjnego, Sadkowski i Wspólnicy, (+48) 797 132 311.